Razlika:   .jpg  i .gif   formata

.jpg .gif

<< nazad