Novi projekat profesora informatike
elektrosnki priru~nici
CD-ovi za prvi i drugi razred gimnazije

U na{oj {koli je ove godine do{lo do izmjena u obliku dr`awa nastave informatike. Naime, profesori informatike @eqko Grbi} i Du{ko Milin~i}, te profesorica Milka Xombi}, uo~ili su mnoge probleme predaju}i nove sadr`aje na stari na~in ( tabla i kreda ). Stoga su odlu~ili da modernizuju nastavu kreiraju}i CD, pomo}u koga u~enici lak{e usvajaju gradivo, te ga uspje{no i primjewuju. Dakle, rije~ je o usvajawu gradiva putem nove tehnologije kojom }e se posti}i ve}a zainteresovanost u~enika na ~asu.

Odre|ene zadatke, primjere, vje`be i teorijska obja{wewa, u~enici mogu na}i i na sajtu Znawe.org. Predvi|eno je da i oni sami pripremaju primjere dokumenata i crte`a koji }e se pojaviti na ovom sajtu u toku {kolske godine.

Razgovaraju}i sa u~enicima, do{la sam do zakqu~ka da je ovaj projekat zaista pun pogodak, te da }e im mnogo olak{ati rad i u~initi pra}ewe nastave mnogo zanimqivijim.

*Ovakav sistem rada, ta~nije obrazovawa, smatram za vrlo koristan, efikasan, zanimqiv... Novi sistem nastave daje u~enicima mogu}nost da aktivno u~estvuju u predavawu, te na taj na~in gradivo biva prijem~qivije i lak{e za razumjevawe i u~ewe. Prednost je i to {to se mogu prikazati primjeri onoga {to se u~i, tako da predavawe nije monotono i suhoparno.
BRANKA KREMENOVI]
I5

*Na CD-u su izdvojene sve va`ne stvari, koje kroz nastavu mo`emo br`e nau~iti, nego {to je to bio slu~aj kada smo mi samo slu{ali predavawa.
GORAN LUBURI]
I6

*Svi su ukqu~eni u rad, tako da nikom nije dosadno na ~asu i vlada radna atmosfera. Trebalo bi uvesti vi{e ovakvih ~asova.
VI[WA RADOVANOVI]
I6
SA[A PODRA[^ANIN
I6
JELENA ANTI]
I6

*Ovakav rad nas je pribli`io evropskom u~ewu.
SR\AN ZAGORAC
I5

"ORFEJ"s TATJANA VU^I] III3