STREET RACE HOME

Tehnički pravilnik utrka ubrzanja (preuzeto sa sajta 402streetrace.com)


Temeljem odredaba iz “Pravilnika o održavanju utrke ubrzanja 402 Street race”, upravni odbor auto moto kluba “GT” donosi:
TEHNIČKI PRAVILNIK


Članak 1.
a)
Ovim pravilnikom propisuju se osnovni tehnički uvjeti natjecateljskog vozila, te propisuje postupak i način ispitivanja istih prilikom sudjelovanja na utrkama ubrzanja.
b)
Ovim pravilnikom se utvrđuje što se smatra proizvodnjom, što pregradnjom, a što bitnijom prepravkom na vozilu.
c)
Odredbe ovog pravilnika odnose se na vozila koja sudjeluju u utrkama ubrzanja, a serijske su proizvodnje ili se preinačuju odnosno značajnije prepravljaju.


Članak 2.
a)
Utrkama ubrzanja u mogu pristupiti registrirana vozila, sa policom osiguranja važećom na teritoriju Republike Hrvatske.
b)
Utrkama ubrzanja mogu pristupiti vozači sa važećom vozačkom dozvolom.
Članak 3.
Da bi vozač stekao pravo nastupa na utrci dužan je prilikom prijave na natjecanje obaviti obvezan tehnički pregled natjecateljskog vozila. Prijave za utrku obavljaju se na dan utrke u vremenu za to predviđenom od strane organizatora.


Članak 4.
a) Tehnički pregled vozila obavlja Tehnička komisija („TK“) organizatora natjecanja koja se sastoji od Glavnog tehničkog suca (u daljnjem tekstu „GTS“) i dva člana Tehničke komisije.
b) Stručnu potporu Tehničkoj komisiji organizatora osigurava Interdisciplinarna komisija IK (sastoji se od 3 člana). To je stručna arbitražna komisija za tumačenje općih pravila tehničke struke korištenih prilikom prerade, nadogradnje ili pregradnje na prijavljenim vozilima
Tehnički pravilnik “402 SR”

Članak 5.
a)
Tehnički pregledi vozila na natjecanju su: obvezni i izvanredni.
b)
Obvezni pregled obavljaju članovi TK prilikom prijave natjecatelja na utrku u za to predviđenom prostoru.
c)
Izvanredni tehnički pregled obavlja GTS po vlastitom nahođenju, prijavi službenih osoba utrke ili temeljem žalbe natjecatelja (kotizacija za žalbu iznosi 50 kn a isti iznos će biti vraćen u cijelosti ako se žalba pokaže opravdana). Izvanredni tehnički pregled može biti obavljen u Parku vozača ili predstartnom prostoru.


Članak 6.
a)
Konstrukcijske i tehničke osobine vozila, sklopova i dijelova moraju biti u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, te odgovarajućim propisima i normama.
b)
Ako za vozila, dijelove i sklopove nisu doneseni odgovarajući propisi i norme, tada se primjenjuju međunarodni propisi i norme, odnosno propisi i normativi proizvodača.
c)
Ako za vozila, sklopove i dijelove nema odgovarajućih propisa, normi ili normativa proizvodača, tada se primjenjuju uobičajena pravila tehničke struke, odnosno pravila koja odredi ovlaštena organizacija za ispitivanje vozila, odnosno tehnička komisija.


Članak 7.
Vlasnik vozila dužan je sklopove ili dijelove istog koristiti i ugrađivati sukladno članku 6. ovog pravilnika.
I. PROIZVODNJA, PROMJENA, PREGRADNJA I BITNIJE PREPRAVKE


Članak 8.
a)
Proizvodnjom vozila, sklopova ili dijelova smatra se serijska ili pojedinačna izrada istih.
b)
Promjenom na vozilu se smatra svaka izmjena tvorničkih dijelova ili sklopova koja nije evidentiranja (upisana) u knjižici vozila a čijom bi se upotrebom moglo dovesti u opasnost druge sudionike natjecanja. Promjenom se ne smatra slučaj kada se za pojedine nadograđene ili ugrađene dijelove izda posebno odobrenje koje je upisano u knjižici vozila, odnosno prometnoj dozvoli vozila.
c)
Pregradnja vozila je serijska ili pojedinačna izmjena na vozilu kojom se mijenja masa vozila za ±10%, dodaju se ili skidaju pojedini dijelovi ili sklopovi s vozila, sastavljaju se dva ili više vozila, te kada se mijenja prvobitno stanje u tehničkom smislu ili se mijenja marka, tip i vrsta vozila.
d)
Bitnija prepravka vozila je
- promjena školjke/šasije na elementima pričvršćenja ovjesa vozila (za učvršćivanje elemenata oslanjanja),
- promjena na originalnom sustavu upravljanja
- promjena dijelova ili cijelog sustava kočenja;
- promjena vrste goriva i preinaka na sustavu napajanja gorivom.
Tehnički pravilnik “402 SR”

Članak 9.
a)
Dijelovi vozila su dijelovi koji se ugrađeni u vozilu kao zasebni ili unutar pojedinog sklopa vozila bez obzira da li su izvorno ugrađeni u vozilo ili se koriste kao nadomjesni (rezervni/zamjenski) dijelovi.
b)
Sklopovi vozila su pojedini uređaji (agregati) koji su ugrađeni u vozilu ili se koriste kao nadomjesni (rezervni/zamjenski) sklopovi.
c)
Serijska proizvodnja ili pregradnja vozila je izrada dva ili više primjeraka po izrađenoj i istovjetnoj tehničkoj dokumentaciji.
d)
Pojedinačna proizvodnja ili pregradnja je izrada samo jednog primjerka vozila prema odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji.


Članak 10.
a) Promjene mogu biti:
- Mijenjanje u užem smislu, tj. da su dijelovi svjesno i samovoljno drugačije postavljeni
- Zamjena, tj. da se tipski dijelovi vozila zamijene drugačijim dijelovima ili dodatno ugrade dijelovi koji ne spadaju u tipsku opremu vozila.
b) Promjena na vozilu traje sve dok su predmetni dijelovi ugrađeni u vozilo, odnosno (standardni/tipski) dijelovi izgrađeni iz vozila.
II. UVJETI, POSTUPAK I NAČIN ISPITIVANJA


Članak 11.
a) Da bi natjecateljsko vozilo moglo pristupiti tehničkom pregledu, utvrđivanju stanja vozila i po potrebi ispitivanju, vozilo mora imati potrebnu dokumentaciju i biti registrirano u skladu s važećim propisima.
b) Ispitivanje vozila sastoji se iz utvrđivanja stvarnog stanja vozila, identifikacije podataka i ispitivanja osobina pojedinih uređaja odnosno sklopova vozila od strane djelatnika TK.
c) Ispitivanje vozila se obavlja na sljedeće načine:
- Vizualno i zahvatima rukom, te prema potrebi korištenjem opreme stanice za tehnički pregled;
- Verifikacijom
- Testnom vožnjom po natjecateljskoj stazi


Članak 12.
a) Prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila TK je dužna provjeriti ispravno funkcioniranje i pričvršćenje svih uređaja koji se nalaze na predmetnom vozilu i koji mogu utjecati na sigurnost natjecanja, a nisu obvezni biti na vozilu.
b) Svaka promjena dijelova, čija su svojstva (značajke) propisana i čija upotreba može predstavljati opasnost, TK prema vlastitoj procjeni može uputiti predmetno vozilo na ispitivanje.
c) Tehnički pregled se obavlja bez bitnoga mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.


Članak 13.
Tehnički pravilnik “402 SR”

a)
Ispitivanja značajki pojedinih uređaja ugrađenih na predmetno vozilo provodi se prema za to prilagođenim obrascima koji sadrže podatke o posjedniku vozila i o samom vozilu.
b)
Ako se utvrdi da su u obrascima o ispitivanjima značajki pojedinih uređaja odnosno vozila uneseni krivi podaci ispitivanje se može ponoviti.
c)
Izvanredno ispitivanje vozila ponovit će se na zahtjev bilo koje službene osobe ili tijela iz organizacije utrka ubrzanja, ukoliko je primijećena bilo kakva nepravilnost.


Članak 14.
a) Dozvoljena je demontaža oduška spremnika ulja motora, pod uvjetom da je isti spojen u zasebnu posudu dostatne zapremine.
b) Ako se NOS (Nitrous oxide) boca nalazi u natjecateljskom vozilu, ona mora biti odgovarajuće sigurnosno pričvršćena. Cijeli sustav NOS (Nitrous oxide) mora biti tehnički ispravno ugrađen, a posebno sustav cjevovoda (cijevi i spojevi), kako bi se maksimalno smanjila opasnost po vozača i publiku.
Ukoliko TK ustanovi da je bilo koji element sustava NOS (Nitrous oxide) nestručno ugrađen i kao takav predstavlja opasnost, prijava natjecatelja će biti odbijena iz sigurnosnih razloga.
c) Za vozila koja imaju ugraden uređaj za pogon na tekući plin smjese propan-butan, potrebno je kod tehničkog pregleda priložiti i certifikat o ispravnosti plinskog uređaja i njegovih komponenti.


Članak 15.
a)
Ukoliko TK na obveznom tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo ispravno i spremno za natjecanje, vozač dobiva jednokratnu licencu sa kojom može pristupiti natjecanju. Licencu je svaki natjecatelj dužan držati u automobilu do kraja natjecanja i pokazati ju na zahtjev službene osobe 402 SR.
b)
Ako se na obveznom tehničkom pregledu tokom prijave za natjecanje a prije kvalifikacija utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može otkloniti u kratkom roku na licu mjesta, prijava na natjecanje se odbija.
c)
Ako na obaveznom tehničkom pregledu TK samo sumnja u tehničku neispravnost vozila isto će biti bez startnog broja upućeno u predstartni prostor i tamo čekati završetak prijema kako bi se obavile pokusne vožnje pod nadzorom TK.


Članak 16.
a)
Ako u bilo kojem trenutku GTS procjeni da vozilo nije sigurno može naložiti izvanredni tehnički pregled i/ili ispitivanje vozila pokusnom vožnjom po stazi koju provodi posjednik/natjecatelj vozila.
b)
Prije pokusne vožnje natjecatelj je dužan izabrati klasu i voziti u vremenu odabrane klase kako bi GTS procijenio ispravnost vozila na stazi u stvarnim uvjetima utrke. GTS ocjenjuje držanje pravca predmetnog vozila i zaustavljanje predmetnog vozila u zaustavnom dijelu staze.
c)
Ako se nakon pokusne vožnje natjecatelju dopusti prijava na natjecanje u kvalifikacijama ili utrci natjecatelj ne smije voziti brže od klase koju je birao prilikom pokusne vožnje. Izvanredno, GTS u dogovoru s IK može dopustiti novu pokusnu vožnju u vremenu brže klase.


Članak 17.
Tehnički pravilnik “402 SR”

a)
Nakon ispitivanja pokusnom vožnjom po stazi predviđena je jedna od 3 ocjene i odgovarajuće odluke:
1.
„vozilo je ispravno“ i prijava se prihvaća
2.
„vozilo je djelomično ispravno“ i natjecatelj utrku vozi sam, mjeri mu se vrijeme, potom vozi njegov protivnik i usporedbom vremena određuje se pobjednik prema pravilima utrke.
3.
„vozilo je neispravno i opasno za natjecanje“ te se prijava odbija ili daljnje natjecanje zabranjuje.
b)
Odluku nakon izvanrednog ispitivanja pokusnom vožnjom potpisuju GTS, TK, IK i Direktor utrke.


Članak 18.
a)
Povrat startnine biti će izvršen ukoliko se prijava za natjecanje odbije za vrijeme obveznog ili izvanrednog tehničkog pregleda prije početka kvalifikacija.
b)
Povrat startnine neće se izvršiti ukoliko vozilo bude isključeno iz natjecanja tokom utrke.


Članak 19.
Nije dozvoljeno uklanjanje registracijskih pločica s vozila.
Neposjedovanje obaveznih elemenata sigurnosne opreme te neispunjavanje bilo kojeg od članka ovog pravilnika, a koje je utvrđeno od strane sudaca odnosno nadležnih tijela 402 SR-a podliježe trenutnoj zabrani ili prekidu natjecanja.
Tehnički pravilnik “402 SR”

Lista za tehnički pregled
Na obveznom tehničkom pregledu ili na izvanrednom tehničkom pregledu članovi TK pregledaju i provjeravaju slijedeće elemente vozila:
1. UPRAVLJAČKI MEHANIZAM
Dijelovi/uređaji koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja je razlog za neprolazak TP
1.1. Kolo upravljača
- iskrivljenost, napuknutost, pričvršćenost, pokidana obloga
- moment okretanja kola (teško okretanje)
- zračnost i slobodni hod
DA
1.2. Poluge i zglobovi upravljača
- zračnost
DA
1.3. Amortizer upravljača
- stanje, pričvršćenost
- propuštanje ulja
DA
Uređaj za upravljanje ispituje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda uređaja može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za upravljanje.
2. UREĐAJ ZA ZAUSTAVLJANJE
Dijelovi/uređaji koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
2.1. Kočnica
– efikasnost kočenja (vozilo se mora zaustaviti unutar zaustavnog dijela staze)
DA
2.2. Elementi prijenosa sile kočenja
– kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, nepropusnost, korozija, spojne glave)
– elastična crijeva (učvršćenost, nepropusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave)
– kočni cilindri ( nepropusnost,, korodiranost, loša postavljenost)
DA
Dijelovi uređaja za kočenje ispituju se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda uređaja za kočenje može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za kočenje.
Tehnički pravilnik “402 SR”

3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU
Dijelovi/uređaji koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
3.1. Kratko svjetlo
– funkcionalnost
– intenzitet, broj svjetala, učvršćenost
DA
3.2. Dugo svjetlo
– funkcionalnost
– intenzitet, broj svjetala, učvršćenost
DA
3.3. Prednja i stražnja pozicijska svjetla
– funkcionalnost
– broj svjetala, učvršćenost
DA
3.4. Stop svjetla
– broj, boja, učvršćenost, funkcionalnost
DA
3.5. Pokazivači smjera
– broj, boja, učvršćenost, funkcionalnost
DA
3.6. Uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera
– funkcionalnost
DA
Svjetlosni uređaji ispituju se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda svjetlosnih uređaja može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti pregledavanih svjetala.
4.
UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST
Dijelovi/uređaji koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
4.1. Vjetrobran i druge staklene površine
– neoštećenost, providnost, neiskrivljavanje slike
DA
NAPOMENA: Upotreba pleksiglasa nije dozvoljena.
Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost ispituju se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda ovih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Tehnički pravilnik “402 SR”

5.
KAROSERIJA I ŠASIJA
Dijelovi/uređaji koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
5.1. Karoserija
– korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih elemenata na karoseriji, otvor za nalijevanje goriva, pričvršćenost svih elemenata na karoseriju
DA
5.2. Šasija
– broj šasije
– korozija, boja, mehanička oštećenja, pričvršćenost svih elemenata na šasiju, stanje zavara, zakovica, vijaka, deformacije
DA
5.3. Kabina
– pričvršćenost dijelova na i u kabini
– oštri bridovi unutar kabine inepričvršćeni elementi nisu dozvoljeni (alat, uređaji i sl.)
DA
Stanje karoserije te šasije s kabinom utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Tehnički pravilnik “402 SR”

6. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI
Dijelovi koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
6.1. Polužje ovjesa
– zračnost i pričvršćenost stabilizirajućih osovina
DA
6.2. Zglobovi ovjesa
– stanje gumenih elemenata
– zračnost
DA
6.3. Amortizeri
– stanje zglobnih mjesta prihvata na ovjes i karoseriju
– zauljenost, potrošenost
– korozija, mehanička dotrajalost
DA
6.4. Opruge
– korozija, oštećenost
DA
6.5. Naplatci
– mehanička (plastična) deformacija kao posljedica udaraca
– napuknutost ili nekompletnost naplatka
– nedostajanje vijaka za pričvršćenje na glavčinu
– ugradnja među-ploče ispod naplatka
DA
6.6. Pneumatici
– dubina utora gaznog sloja (ne manja od 4 mm)
– istovjetnost dimenzija i tipa pneumatika istoj osovini
– oznake na gumama DOT ili E
– pneumatici ne smiju biti protektirani
DA
Stanje elemenata ovjesa, osovina i kotača utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Tehnički pravilnik “402 SR”

7. MOTOR/POGONSKI AGREGAT
Dijelovi/uređaji koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
7.1.
Oslonci motora

stanje zglobnih elemenata ovjesa
DA
7.2.
Zauljenost motora

zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogućnost kapanja ulja na prometnicu
DA
7.3.
Ispušni sustav

pričvršćenje
DA

pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka
7.4.
sustav usisa

prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora (vidi članak 14./(a))
DA
7.5.
Sustav za napajanje gorivom

pričvršćenje i nepropusnost spremnika goriva i kompletnog cjevovoda sustava napajanja goriva
DA
NAPOMENA: Svako natjecateljsko vozilo mora imati pregradama fizički ograđen motorni prostor.
Ukoliko je motorni prostor ograđen polikarbonatnim ili staklenim površinama, na njima mora biti nalijepljena sigurnosna folija
Stanje motora utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda motora može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
8.
ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE
Dijelovi koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
8.1. Elektropokretač
– pričvršćenost, funkcionalnost
DA
8.2. Generator
– iskrenje
– stanje pogonskog /pogonskih remena
DA
8.3. Akumulatorska baterija
– pričvršćenost
– nepropusnost
– nekorodiranost el. spojeva
DA
8.4. Električni vodovi
– izoliranost
– uredna položenost i pričvršćenost po vozilu
– ispravnost izolacije električnih vodova
DA
Ocjena elektro-uređaja i instalacije vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda motora može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Tehnički pravilnik “402 SR”

9.
PRIJENOSNI MEHANIZAM (TRANSMISIJA)
Dijelovi koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
9.1. Spojka
– hod papučice spojke
– stanje spojke (klizanje)
DA
9.2. Mjenjač
– stanje, pričvršćenost, zauljenost
DA
9.3. Vratila, diferencijal i poluvratila
– stanje brtvenih gumenih manžeta
– mehaničke deformacije
– brtvljivost zauljenost diferencijala
– pričvršćenost
DA
9.4. Lanac, lančanici, remen, remenice
– stanje dijelova lanca
– istegnuće
– stanje zuba lančanika
– podmazanost
– pričvršćenost
DA
Ocjena prijenosnog mehanizma utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda prijenosnog mehanizma može se izvanredno koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
10. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI
Dijelovi/uređaji koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
10.1. Sirena
– funkcioniranje
NE
10.2. Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera
– funkcioniranje
NE
Ocjena kontrolnih i signalnih uređaja utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda kontrolnih i signalnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Tehnički pravilnik “402 SR”

11.
OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA
Dijelovi koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
11.1. Unutrašnjost kabine, sjedala i prostora za putnike
– izbočenost pojedinih oštrih predmeta
- podnica kabine na mjestu vozača (elementi na podnici koji mogu ometati vozača tijekom utrke)
DA
11.2. Vrata vozila
– zatvaranje
– brtvljenje
DA
11.3. Pokretni prozori i krovovi
– zatvaranje
– brtvljenje
DA
11.4. Blatobrani
– učvršćenost
– moraju biti na vozilu ukoliko zatvaraju motorni prostor
- bez izbočenih dijelova ili oštrih rubova s vanjske strane
DA
11.5. Branici
– učvršćenost
– moraju biti na vozilu ukoliko zatvaraju motorni prostor
- bez izbočenih dijelova ili oštrih rubova s vanjske strane
DA
11.6. Sigurnosni pojasevi
– funkcioniranje, način pričvršćenja za karoseriju (odgovarajuće propisima)
DA
11.7. Sigurnosni kavez
– učvršćenost u 4 točke za vozila brža od 10,999 sek
– učvršćenost u minimalno 2 točke za cabrio vozila (vozila bez krova)
Ocjena ostalih uređaja i dijelova vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda ostalih uređaja i dijelova može se izvanredno koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
12. OPREMA VOZILA
Dijelovi koji moraju biti provjereni:
TK kontrolira:
Neispravnost uređaja razlog za neprolazak TP
12.1. Aparat za gašenje požara
– postojanje, učvršćenost za vozilo na suvozačkoj poziciji sa učvršćenjem koje ima lako otkopčavanje
DA
12.2. Sustav za gašenje požara (ispod 10,999 sekundi)
– postojanje sustava za svaki motor i urednost materijala, ugradnja odgovarajuće struci
DA
12.3. Kaciga i rukavice
– obavezno kod vozila bez krova (samo kaciga) i svih vozila bržih od 13,999 sek.
DA
Ocjena opreme vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom TK. Prilikom pregleda opreme vozila može se izvanredno koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede. TK je dužna upozoriti vozača na eventualne nedostatke u opremi vozila.
Tehnički pravilnik “402 SR”

Tehnički pravilnik “402 SR”