Na kraju

Na kraju nema ni mene ni nas,

Ni suze ne teku,

Ka`u lako je kad ne boli,

I kad srce zaboravi,

Kad du{a ne ose}a,

Kad vatra ne gori…

A u mom srcu, od uspomena

Ostao je samo zar.

Samo potmuli bol,

Koji probada srce

Kao leden vrisak u no}i

Da tiwa, da podse}a…

I u ovim no}ima

Dok budna le`im u posteqi ocaja

Na{e pocepane slike

Ne blede pred o~ima.

Ne bole mene uspomene na tebe,

Ka`em na kraju,

A jo{ uvek me pitaju

Za{to sam bacila sve tvoje stvari?

Za{to mi usna zadrhti

Na pomen tvog imena,

I za{to su se}awa na tebe

Modrice na srcu?

Priznajem, jo{ uvek

Ponekad po`elim

Tvoj venac od ruzmarina

I tvoj pogled.

I znam, jo{ uvek sam

Slaba da priznam

Da bez tebe

Ni an|eli ne lete…

Nina Govedar IX-3