Kriti~ki prikaz gledanog filma

Da,bilo je to davno.Osamdesetih godina devetnaestog vijeka,~uveni pisac Zdravko [otra napisao je scenario za film "Ivkova slava".U cijeloj Srbiji,pa i u Ni{u,predivnom gradu u dolini Ni{ave,protjerani su Turci i do{la je dugo o~ekivana sloboda.Srbi su uspjeli sa~uvati najve}u svetiwu,svoju slavu.I tada po~ese se slave opet slaviti.Ali ne pamti se nijedno slavlje kao na \ur|evdan kod Ivka.Kroz wegovu ku}u pro{lo je mnogo qudi,ali ~etvorica wegovih prijateqa,kao i to slavqe bi}e zauvijek upam}eno kod Ni{lija.Ovaj film kao film za neke ne zna~i ni{ta.On ima svoje karakteristike,dobre i lo{e.Me|utim meni se ipak dopao zbog odre|enih ~arolija ali isto tako {to je dosta pou~an.Ne trebaju se puno opisivati i tuma~iti uloge pojedinih likova,jer malo je onih koji nisu gledali film.Treba samo napomenuti to da glavne likove igraju ~etvorica najpoznatijih srpskih glumaca.Priroda,seqaci,~arolije,humor i mnogobrojni pejza`i uticali su da ovaj film bude i te kako prihva}en.

A onima koji nisu gledali ovaj film,preporu~ujem da to {to prije urade,jer se sigurno ne}e pokajati.Ipak dobro je ponovo se sjetiti kako su Srbi `ivjeli osamdesetih godina devetnaestog vijeka,kako su do~ekali dugo o~ekivanu slobodu.

VESNA STANIVUKOVI] IX5