Kriti~ki prikaz gledanog filma

Nakon dugog robovanja,Srbi jedva do~eka{e slobodu.Po~ese izlaziti na ulice bez straha,i}i u crkve,slaviti slave.Neke tu malo i pretjera{e.

Ivko je bogat,ugledan,po{tovan ~ovjek.Slavio je slavu \ur|evdan.U toku tri dana,koliko je trajala slava,samo se jelo,pilo i pjevalo. ^ak i poslije mukotrpnog `ivota Srbi su zadr`ali onaj svoj stari,i `vahan i zdrav duh.Ovaj film to najboqe prikazuje.Veoma je smije{an i to ga ~ini zanimljivim.U njemu je opisana ona atmosfera,ambijent,qudi,vazduh.Kada ga gledamo u nama se budi neka skrivena strast,duh.Glumci,koji sjajno glume,ostavqaju nas bez daha.Uspjeli su nam do~arati kakav je bio `ivot qudi poslije turske vlasti.Pored svih muka i te{kog rada oni su uvijek nasmijani,imaju povoda za zabavu.Wihov karakter,dobrota,qubav,entuzijazam zra~e kroz bioskopska platna.

Mislim da bi se trebali snimati ovakvi filmovi.Oni bude ono zaboravqeno.Podsje}aju nas ko smo mi u stvari.Mnogi su danas zaboravili svoje porijeklo,vjeru.Ovakvi filmovi vra}aju na{ duh i na{e pravo ja.

ALEKSANDRA BARO[ IX5