Lik iz kwi`evnog djela

Kwiga "Hari Poter" kod nas je stigla prije oko pet godina.U po~etku me nije zanimala,~ak me je i iritiralo kada drugi pri~aju o woj.Na nagovor prijateqa i uz neku svoju dozu radoznalosti sam je pro~itala i nisam se nimalo pokajala.

U kwizi je rije~ o tri glavna lika.Osoba koja mi je "zapala za oko" je Hermiona.Ona je veoma neobi~na li~nost koju krasi bezbroj vrlina i samo jedna mana,na ~asovima je previ{e nametqiva.Ima razbaru{enu svijetlo sme|u kosu,koju je ~inima tesko ukrotiti.Wene blistave o~i su skoro uvijek vesele i zrace divnim,prijateljskim pogledom.Wu zanima apsolutno sve.Nijedna tema za wu nije bezvrijedna i nema problema koji ona ne zna rije{iti.Na casovima njena ruka uvijek prva "para" vazduh kada profesor postavi neko pitanje.Biblioteka joj predstavqa drugi dom.Tu provodi najve}i dio svog slobodnog vremena i ~esto se ne vidi od gomile kwiga ispred we.Ona je tako|e osje}ajna osoba.Povrijede je na prvi pogled nebitne stvari,ali ona to sve brzo zaboravi.Uvijek je tu za one kojima je pomo} potrebna.

Lik Hermione mi se jako svi|a i mnogi njeni postupci mi se dopadaju,ali ima situacija gdje nam se misqewa razilaze.

LOLI] VALENTINA IX5