ISTORIJAT

  KOREOGRAFIJE

ORGANIZACIJA DRU[TVA

PUTOVANJA

^LANOVI

KONTAKT  

KUD "Slavko Mandi}" je osnovano 1974 godine u Lakta{ima. Ove godine je proslavilo jubilej od 25 godina postojanja. Imalo je velike uspjehe na doma}im i internacionalnim festivalima.
U proteklom periodu zabilje`ilo je veoma uspje{an rad na predstavljanju obi~aja, kako na doma}oj sceni, tako i u inostranstvu, predstavljaju}i na najbolji na~in kulturu i tradiciju srpskog naroda.