PUTOVANJA

   ISTORIJAT

KOREOGRAFIJE

ORGANIZACIJA DRU[TVA

  ^LANOVI

KONTAKT  

 

 

U poslednjih nekoliko godina dru{tvo je ~est gost me|unarodnih festivala. Na me|unarodnom festivalu u Italiji dru{tvo je osvojilo prvu nagradu, a na Smotri srpskoga folklora, 1998. godine u Malmeu u~estvovali su u revijalnom dijelu. Pored toga dru{tvo je zadnjih godina izvodilo svoj program u Gr~koj i Austriji. U planu su jo{ neka putovanja.