O SAVJETU VIJESTI AKTIVNOSTI ŠKOLSKE SEKCIJE

Pravilnik o ocjenjivanju

Izmjene Pravilnika o ocjenjivanju

Broj časova po razredima u Gimnaziji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmjene Pravilnika o ocjenjivanju

 

Na osnovu člana 44. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/93), ministar prosvete donosi

 

PRAVILNIK

O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U NASTAVI I POLAGANJU ISPITA U SREDNJOJ ŠKOLI

 

Član 1.

 

U Pravilniku o ocenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/01), u članu 12. stav 2. brisati tekst "iz predmeta za koje je nastavnim programom propisano".

 

Član 2.

 

U članu 14. stav 2. brisati tekst "iz predmeta za koje je nastavnim programom to propisano" i dodati novi stav 5. koji glasi:

"Ispravljene i ocenjene pisane učeničke radove, nastavnik obavezno daje na uvid učenicima".

 

Član 3.

 

U članu 17. brisati stav 2. a dodati nove stavove:

"Zaključna ocena iz pojedinih predmeta na kraju prvog polugodišta izvodi se kao aritmetička sredina svih dobijenih ocena.

Zaključna oecna iz pojedinih predmeta na kraju školske godine izvodi se kao aritmetička sredina svih dobijenih ocena u toku školske godine.

Ocena opšteg uspeha učenika izvodi se kao aritmetička sredina svih zaključenih pozitivnih ocena".

 

Član 4.

 

Član 30. menja se i glasi:

"Ocenu primerno dobija učenik koji redovno pohađa nastavu i ponaša se u skladu sa propisanim obavezama i odgovornostima.

Ocena iz vladanja smanjuje se u slučaju kada je učeniku izrečena vaspitno-disciplinska mera za povredu obaveze učenika i neopravdanog izostajanja sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, i to:

- za opomenu ili ukor odeljenskog starešine i neopravdano izostajanje sa nastave od 6 do 12 časova i za lakše prekršaje, vladanje se ocenjuje ocenom vrlo dobro;

- za ukor odeljenskog veća ili neopravdano izostajanje sa nastave od 13 do 18 časova i disciplinske prekršaje, vladanje se ocenjuje ocenom zadovoljava;

- za ukor direktora ili nastavničkog veća škole ili neopravdano izostajanje sa nastave od 19 do 26 časova i težih disciplinskih prekršaja, vladanje se ocenjuje ocenom loše;

- ako učenik neopravdano izostane sa nastave više od 26 časova prestaje mu status redovnog učenika. U slučaju da učenik napravi teži disciplinski prekršaj, nastavničko veće škole donosi vaspitno disciplinsku meru isključenja učenika iz škole.

Ocena iz vladanja popravlja se kada dođe do pozitivnih promena u ponašanju učenika.

Opšti uspeh učenika ne utiče na ocenu iz vladanja, niti ocena iz vladanja utiče na opšti pojedinačni uspeh učenika.

 

Član 5.

 

U članu 74. stav 1. broj "21" zamenjuje se brojem "40".

 

Član 6.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 6-01-1037/02

5. aprila 2002. godine 

Banja Luka

Ministar

Dr. Gojko Savanović, s.r.

 

Sjednice

Pravilnik o ocjenjivanju

Studiranje u inostranstvu

Linkovi

Izostanci