OIA – Omladinska informativna agencija
OIA BiH je vodeća nevladina i vanstranačka organizacija na nivou Bosne i Hercegovine koja djeluje kao nezavisni institut za razvoj javnih politika prema mladima sa ciljem poboljšanja položaja mladih i povećanja njihove participacije u društvu.
Kroz tri sektora: O (Obuka), I (Info servis) i A (Analize i Advocacy - Policy sektor) OIA sarađuje sa preko 400 vladinih tijela, institucija i ustanova svih nivoa vlasti i sa više od 300 omladinskih organizacija u BiH i regiji Jugoistočne Europe i svijeta, te sa nizom međunarodnih organizacija, medijima i mladima.


OIA nastaje 2001. godine kroz Zajednički omladinski program (ZOP) Fonda Otvoreno društvo BiH – Soros Fondacije (OSF) koji se temeljio na Strategiji Fondacije i UNDP-evom Izvještaju o humanom razvoju u BiH – Mladi 2000.
Ciljevi

* informirati mlade o njihovim mogućnostima, pravima i obavezama kako bi ih mogli prakticirati i biti aktivni građani i agenti promjena, kao i informirati javnost o problemima i potrebama mladih radi stvaranja ambijenta u kojem će se lakše i efikasnije odgovoriti na njih;

    * unaprijediti, podržati i ojačati razvoj adekvatnih politika prema mladima na različitim nivoima u BiH s ciljem poboljšanja položaja mladih i njihove veće participacije u društvu kroz istraživanja, analize i zagovaranje;

    * razviti znanje i vještine kod mladih, omladinskih organizacija, vlasti i drugih institucija, koje će im omogućiti aktivnu participaciju i kvalitetan rad na razvoju javnih politika prema mladima kroz trening programe, asistenciju, savjetovanje i grantove.

 

Kontakt

Omladinska informativna agencija BiH (OIA)
Branilaca grada 19b, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/fax: +387 33 209 753
E-mail: oia@oiabih.info
Web: www.oiabih.info