Ucenicima | Nastavnicima | Profesorima | Roditeljima

Engleski | Njemacki

Adaptacija učenika pri prelasku iz osnovne u srednju školu

Primjetivši problem socijalizacije učenika, pri prelasku iz osnovne u srednju školu, učenice naše škole odlučile su da sprovedu istraživanje na datu temu. Svaka promjena sredine za adolescenta je stresna, iz razloga što se suočavaju sa drugačijom sredinom koja od njih zahtijeva novi pristup obavezama a ujedno i procesu adaptacije. Sa više različitih aspekata, adaptacija predstavlja sličan proces, uklapanja jednog subjekta u veću novu cjelinu. Sa aspekta društvenih nauka, adaptacija predstavlja  prilagodjavanje ponašanja subjekta društvenim standardima u koju se integriše.
Najčešća pitanja koja učenici postavljaju jesu: „Kako srednja škola zaista izgleda? Razlikuje li se u velikoj mjeri od osnovne škole? Hoću li imati velikih poteškoća s novim početkom u novoj sredini? Kako će me prihvatiti učenici i profesori, te hoću li naći nove prijatelje?“.
Najčešće se dešava da učenici nemaju poznanike u novoj školi, i usljed toga imaju strah od sklapanja novih društvenih veza.  Ipak, izblijedjivanjem starih osnovnoškolskih društvenih veza, pruža se mogućnost upoznavanja novih ljudi i stvaranja trajnijih i čvršćih veza.
Takodje, srednjoškolski nastavni program se umnogome razlikuje od onog u osnovnoj školi. Naime, program je najčešće mnogo obimniji, a nerijetko se javljaju i novi predmeti, te se to takodje može smatrati jednim od problema adolescenata u tom trenutku.
Istraživanje je sprovedeno  nad učenicima prvog i drugog razreda naše škole. Pitanja su se mahom odnosila na njihov odnos sa profesorima, odnos sa učenicima, situaciju u odeljenju, ocjene te na iskustva iz osnovne škole i razloge za upisivanje Gimnazije.
Rezultati su pokazali da je veći dio učenika zadovoljan znanjem ponijetim iz osnovne škole, ali da im je gradivo u srednjoj školi mnogo obimnije. Neki od učenika su poznavali druge učenike svog odjeljenja, pa nisu imali problema sa uklapanjem, dok veći dio njih nije imao poznanstva, pa je njihovo uklapanje išlo težim putem.
Smatramo, da je ova tema veoma bitna za nekoliko kategorija društva. Naime,  u suštinu ovog problema i njegovo rješenje trebalo bi da budu uključeni učenici, roditelji, nastavnici/profesori, te psiholozi/pedagozi škola.

Učenicima

Najbolje bi bilo da se unaprijed informišeš o školi koju želiš da upišeš, o predmetima, o profesorima koji će ti ih predavati, školskim aktivnostima, dodatnim projektima, i sl. Porazgovaraj s poznanicima koji pohadjaju tu istu školu, potraži dodatne informacije na internetu ili kod stručnih saradnika (pedagoga, psihologa) iz tvoje osnovne škole. Ukoliko neko koga poznaješ zajedno s tobom kreće u tu istu školu, sve to možete raditi zajedno. U društvu je sve lakše!
Bilo bi najpodesnije da ako poznaješ nekoga, ko je prošao kroz datu situaciju, porazgovaraš sa njim o njegovim iskustivima, te prikupiš korisne savjete.
U svrhu bolje socijalizacije, bilo bi poželjno da se sprijateljiš sa ljudima koji imaju slične interese kao ti. To ti omogućeno ulaskom u niz sekcija, vanastavnog tipa. To je je jedan od najboljih načina da uspešno prevazidješ prve poteškoće adaptacije.
Lakšem prilagodjavanju na novu školsku sredinu svakako ti mogu pomoći i vrlo jednostavne društvene vještine. Smiješi se, pristojno pozdravljaj ljude koje poznaješ od ranije ili koje upoznaješ u školi, upoznaj nekog novog i pozovi ga/je na kafu nakon škole; razgovaraj s osobom s kojom sjediš u klupi, ponudi joj svoju pomoć oko domaćih zadataka i sl.
Takodje, da u procesu adaptacije učestvuju učenici svih razreda. Naime, učenici devetog razreda, trebalo bi da posjete naš sajt, i vide na koji način mi uspijevamo da riješimo ovaj problem. Na taj način, upisom u našu školu vjerovatno bi imao manje problema.
Takodje, učenici viših razreda trebalo bi da aktivno učestvuju u procesu adaptacije mladjih. U sekcijama u kojima su oni stari članovi, trebalo bi da prihvate mladje, te na taj način uspostave ravnotežu pri ovom procesu.

Nastavnicima

Važnu kariku u procesu socijalizacije predstavljaju upravo nastavnici, koji svojim usmjeravanjem i korisnim savjetima (mahom ohrabrivanjem) , mogu pomoći pri adaptaciji učenika u novim školama. Naime, potrebno je podržati učeničke odluke u vezi sa upisom u srednju školu, te ih time ohrabriti. Takodje, veoma je važno da nastavnici u završnim razredima osnovnih škola, održe neki vid predavanja koji se tiče socijalizacije i adaptacije učenika u novu sredinu. Time bi učenici bili spremniji na ovu promjenu, i vjerovatno bi imali manji broj problema pri uklapanju.
Vi imate vjerovatno više mogućnosti da se informišete o svim srednjim školama, pa biste mogli da pristupite učenicima završnih razreda  sa tim informacijama.

Profesori

Profesori, imate važnu ulogu u adaptaciji učenika. Trebalo bi da preuzmete inicijativu, u smislu da ćete učenicima izaći u susret, tako što ćete ih na najbolji način uvesti u svoj predmet, te ih uputiti šta se od njih očekuje. Kakve se obaveze nalaze pred njima, i kako da njima pristupe, i ostvare željeni uspjeh. Isto tako bi trebalo da od njih u startu ne očekujete previše, već da im omogućite da obaveze postave prema svojim mogućnostima. Dakle od Vas se očekuje da učeniku date priliku, da izgradi pozitivan odnos sa Vama, koji bi bio zasnovan na međusobnom razumijevanju i toleranciji.
Takođe bitno je da primijetite da li učenici imaju poteškoće pri učenju i uopšte u procesu adaptacije, ta da ih u tom pogledu ohrabrite i date im svoju stručnu podršku. Isto tako, korisno je i da one koji se ističu u nekoj oblasti, nagradite i date im podsticaj da nastave istim tempom.
Profesori, su u mogućnosti, kao što je već rečeno, da u velikoj mjeri pomognu učenicima, a ovdje je dat uvid u taj problem.

Roditelji

Na samom početku vrlo je važno podržati djetetovu odluku koja se tiče izbora srednje škole. „Prisiljavanje“ djeteta na neku srednju školu, značilo bi otežati već isuviše tešku situaciju. Brži proces adaptacije umnogome zavisi od ličnog djetetovog izbora i podrške koja mu je pružena. Vašim učešćem i podrškom biće omogućeno lakše pristupanje, kako učenju, tako i stvaranju novih društvenih veza.
Ovo ne podrazumijeva da Vi ne treba da učestvujete u životu svog djeteta, baš naprotiv; trebalo bi da saslušate njegove ideje i pomognete mu u donošenju konačnog stava.
U slučaju da primjetite da Vaše dijete ima poteškoće pri adaptaciji, pokažite razumijevanje i dodatno se informišite. Takođe u sklopu školske ustanove potražite psihologa ili pedagoga, koji će Vas dodatno uputiti o tome kako da se postavite u novonastaloj situaciji.
Trebalo bi da roditelji, ako imaju mogućnost posjete naš sajt, te na taj način uspiju predvidjeti, moguće probleme.

Trebalo bi naglasiti, da su u izradi ovog sajta učestvovali učenici svih razreda naše škole u istoj mjeri. Takodje, to su učenici različitih interesa, koji su svoje aktivnosti realizovali u grupi, te na taj način smo pokazali da je zajednički rad mladjih i starijih moguć, ali i poželjan u procesu adaptacije.

Trebalo bi naglasiti, da su u izradi ovog sajta učestvovali učenici svi razreda naše škole u istoj mjeri. Takodje, to su učenici različitih interesa, koji su svoje aktivnosti realizovali u grupi, te na taj način smo pokazali da je zajednički rad mladjih i starijih moguć, ali i poželjan u procesu adaptacije.
Izrada ovog projekta, tekla je na sledeći način. Učenice drugog razreda su sprovele istraživanje, a nakon toga su se učenici provog i trećeg razreda udružili i snimili kratki film sa datom tematikom. Nadalje, učenici četvrtih razreda radili su na izradi sajta, kako dizajna tako i sadržaja.
Ono što bismo željeli pomenuti, jeste da je učenici aktivno učestvuju u izradi različitih projekata, koji bi unaprijedili njihovo školovanje, ali i učenika iz njihove okoline. Naime, učenici multimedijalne sekcije napravili su na različite testove iz oblasti informatike , koji olakšavaju učenicima njihovu učenje. Učenik prvog razreda, računarsko-informatičkog smjera, Srdjan Letina, napravio je test iz oblasiti programskih jezika na temu „Programski jezik Pascal-logički izrazi“.
Profesori su učestvovali u izradi pomenutih radova, ali i sami radili na njima, tako da raspolažemo velikim brojem samostalnih radova, koji se mahom nalaze na sajtu http://www.znanje.org/abc.htm.
Ostalne učeničke sekcije, primaju veliki broj učenika. Tako je na ovom projektu multimedijale sekcije učestvovalo još nekoliko sekcija, kao što su: sportske sekcije, Orfej(radio, televizija, novine), te dramska sekcija na engleskom jeziku.