O SAVJETU VIJESTI AKTIVNOSTI ŠKOLSKE SEKCIJE

O Savjetu

Još nešto o Savjetu!

Statut Savjeta

Pravilnik o vođenju sjednica Savjeta

Struktura Savjeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Savjeta učenika Gimnazije

 

Prvi Statut Savjeta učenika Gimnazije je donesen 2004. godine. Taj Statut se nije mijenjao do 28. aprila 2006. godine, kada je donesen novi i detaljniji Statut s novom organizacionom strukturom Savjeta. Sljedeća revizija Statuta je planirana za septembar 2006. godine.

 

-

 

1. Definicija

 

1.1.  Savjet učenika Gimnazije je udruženje učenika na nivou Gimnazije.

 

2. Dužnosti. Savjet učenika:

 

2.1.  promoviše prava i interese učenika i podstiče društveno koristan rad u zajednici;

2.2.  promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi;

2.3.  predstavlja stavove učenika školskom odboru škole;

2.4.  podstiče angažovanje učenika u radu škole;

2.5.  informiše školski odbor škole o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom;

2.6.  razmatra pitanja uspjeha učenika, ekskurzija učenika;

2.7.  učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

 

3.Članstvo

 

3.1.  Savjet učenika sačinjavaju predstavnici svih odjeljenja škole, koji ne moraju biti predsjednici razreda i koji nisu uslovljeni bilo kakvim  drugim zahtjevima.

3.2.  Svako odjeljenje mora imati dva predstavnika u Savjetu učenika – predstavnik odjeljenja i njegov/njen zamjenik.

3.3  Ukoliko predstavnik odjeljenja nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, mijenja ga njegov/njen zamjenik.

3.4.  Predstavnici odjeljenja se biraju većinom glasova svih učenika tog razreda.

3.5.  Mandat predstavnika odjeljenja, tj. člana Savjeta učenika traje jednu godinu.

3.6.  Ako član Savjeta ne izvršava svoje dužnosti na zadovoljavajući način, pokretanje inicijative za smjenu tog člana može doći od strane njegovog/njenog razreda ili predsjednika Savjeta ili Izvršnog odbora Savjeta. Član može biti izbačen iz Savjeta ukoliko ima više od 4 neopravdana izostanka sa sjednica Savjeta tokom polugodišta ili ako ima tri ili više disciplinskih opomena. U tom slučaju novi član Savjeta se bira po istoj proceduri.

3.7.  Bilo kakve promjene u vezi s predstavnicima razreda se moraju prijaviti predstavniku godine, koji će smjenu potom prijaviti sekretaru Savjeta učenika.

 

4. Struktura i izbori

 

4.1.  Savjet učenika ima sljedeće organe:

           predsjednik,

           4 potpredsjednika,

           sekretar.

4.2.  Izborna sjednica Savjeta učenika Gimnazije se održava u prvoj sedmici maja. Da bi se sjednica mogla održati, neophodno je prisustvo 50% + 1 ukupnog broja članova Savjeta po principu jedno odjeljenje – jedan član. Dozvoljeno je i prisustvo oba predstavnika razreda, ali se drugi član ne uzima u obzir za obezbjeđivanje kvoruma. Glasanje tokom izborne je tajno i odvija se po principu jedno odjeljenje – jedan glas.

4.3.  Na izbornoj sjednici se prvo bira predsjednik Savjeta učenika. Svaki član Savjeta se može kandidovati za predsjednika Savjeta, osim člana Savjeta koji ima vladanje zadovoljava ili loše. Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova (50% + 1). Nakon toga se biraju 3 potpredsjednika i to jedan za svaku godinu (za prve razrede, druge razrede i treće razrede). Četvrti potpredsjednik se se bira u septembru sljedeće školske godine i mora predstavljati nove prve razrede. Bilo koji član Savjeta se može kandidovati za potpredsjednika iz svoje godine. Sekretar Savjeta učenika se takođe bira natpolovičnom većinom glasova. Bilo koji član Savjeta se može kandidovati za sekretara Savjeta.

4.4.  Nadležnost predsjednika Savjeta učenika jeste da saziva i vodi sastanak Savjeta, prati rad Savjeta i svih odbora, podnosi izvještaj o radu Savjeta na kraju školske godine. Predsjednik ima pravo uputiti disciplinsku opomenu članu Savjeta zbog nedoličnog ponašanja tokom sjednica i/ili opstruisanja rada Savjeta. Ukoliko predsjednik nije u mogućnosti da vrši svoje dužnosti, potpredsjednik najstarije godine preuzima njegovu ulogu.

4.5.  Žalbu na odluku predsjednika ili potpredsjednika Savjeta učenika može uputiti bilo koji član Savjeta, a odluka može biti opozvana većinom glasova prisutnih članova na sjednici Savjeta.

4.6.  Nadležnost svakog od četiri potpredsjednika jeste da zakazuje i vodi sjednice Savjeta učenika po godinama i podnosi izvještaje o aktivnostima sprovedenim u okviru pojedinih godina.

4.7.  Dužnosti sekretara su da vodi zapisnik sastanka, daje izvještaje sa sastanaka i vodi dokumentaciju Savjeta učenika.

4.8.  Za pokretanje inicijative za smjenu organa Savjeta potrebna je saglasnost 1/3 svih članova Savjeta, a novi izbor se vrši po članovima 4.2. i 4.3. ovog Statuta.

4.9.  Predsjednik, četiri potpredsjednika i sekretar čine izvršni odbor (IO), koji se sastaje jednom sedmično, a po potrebi i češće. Izvršni odbor sastavlja nacrte službenih dokumenata Savjeta, aplikacija za projekte i raspravlja o važnijim učeničkim pitanjima.

4.10. Izvršni odbor nema pravo da donese ikakvu odluku. U nadležnosti IO jeste predlaganje odluka, a donošenje odluka je isključivo u nadležnosti Savjeta učenika.

4.11. Po potrebi Savjet učenika može osnovati dodatne odbore za izvršenje pojedinih zadataka (Odbor za humanitarne akcije, Odbor za sport, Odbor za poštovanje Pravilnika o ocenjivanju,...). Predsjednik Savjeta može po dužnosti biti član svakog odbora. Svi odbori moraju raditi po Statutu Savjeta učenika i na zahtjev IO Savjeta ili 10 članova Savjeta podnijeti izvještaj o svom radu.

 

5. Sjednice i proces donošenja odluka

 

5.1.  Sjednica Savjeta učenika se održava jednom u dvije sedmice, a po potrebi i češće. Sjednice predstavnika godina se održavaju jednom sedmično ili po dogovoru.

5.2.  Redovnu sjednicu Savjeta učenika saziva predsjednik Savjeta učenika. Vanrednu sjednicu Savjeta može sazvati predsjednik Savjeta, dva člana IO, bilo kojih 10  članova Savjeta ili bilo kojih 15 učenika Gimnazije, a svoj zahtjev moraju uputiti predsjedniku Savjeta, koji je po dužnosti obavezan da sjednicu sazove po članu 5.1. ovog Statuta.

5.3.  Članovi Savjeta učenika i profesor-koordinator moraju biti obavješteni o datumu i dnevnom redu sljedeće sjednice najmanje tri dana ranije putem oglasne ploče Savjeta.

5.4.  Sjednicama Savjeta učenika mogu prisustvovati učenici, profesori, članovi Savjeta roditelja ili drugi gosti uz dopuštenje predsjednika Savjeta učenika.

5.5.  Za donošenje odluke je potrebna većina obezbjeđenog kvoruma na sjednici Savjeta učenika, osim u posebnim slučajevima predviđenim ovim Statutom. Glasanje se vrši po principu jedno odjeljenje – jedan glas i glasanje ne mora biti tajno osim u slučajevima kada je tajno glasanje predviđeno ovim Statutom.

 

6. Izmjena statuta Savjeta učenika

 

6.1.  Za pokretanje inicijative za izmjenu statuta Savjeta učenika je potrebna saglasnost 1/3 članova Savjeta učenika, a za izmjenu statuta je potrebna natpolovična većina glasova.

 

Sjednice

Pravilnik o ocjenjivanju

Studiranje u inostranstvu

Linkovi

Izostanci