O SAVJETU VIJESTI AKTIVNOSTI ŠKOLSKE SEKCIJE

Sjednice

Godišnji izvještaj za 2005/06

Zapisnici sa sjednica

19. maj 2006.

2. jun 2006.

15. septembar 2006.

29. septembar 2006.

13. oktobar 2006.

27. oktobar 2006.

17. novembar 2006.

1. decembar 2006.

15. decembar 2006.

 

 

Godišnji izvještaj za 2005/2006

 

Savjet učenika Gimnazije je u protekloj 2005/06. šk. god. ispunio većinu aktivnosti zacrtanih u septembru 2005. godine u Planu i programu rada Savjeta, ostvario dobru saradnju sa organima uprave Škole i počeo intenzivno raditi na popularizaciji Savjeta učenika među učenicima.

 

 Aktivnosti Savjeta učenika

 

Već na početku školske godine, nakon konstituisanja novog saziva Savjet učenika je na sebe preuzeo veliku odgovornost suorganizovanja nastupa Gimnazije na Sajmu knjige u Banjaluci, koji je u dobrom svjetlu predstavio našu škole i učenike.

 Iako je popularizacija školskih sekcija i ostalih vannastavnih aktivnosti bila predmet rada Savjeta tokom skoro cijele godine, taj zadatak nije u potpunosti završen, jer je vladalo ponekad i konfuzno stanje u vezi sa vannastavnim aktivnosti, a što svakako želimo da ispravimo sljedeće školske godine. No uprkos tome, možemo reći da uz pomoć angažmana Savjeta na tom polju, vannastavne aktivnosti su sve popularnije kod učenika i učinićemo veliki napor kako bismo takav trend nastavili i sljedeće školske godine.

Iako predviđena, korekcija Statuta Savjeta učenika nije izvršena u novembru.

U decembru je provedena humanitarno-volonterska akcija u saradnji s Omladinskim komunikativnim centrom – Jedan slatkiš-jedno dijete – u kojoj su i Gimnazijalci dali svoj doprinos pomaganju djece bez roditelja/staratelja i djece u finansijski slabo situiranim porodicama.

 U januaru je SU učestvovao u organizaciji Svetosavske proslave, a organizovana je i zabava za učenike u školi. U aprilu je Savjet učenika pomogao pri organizaciji nastupa Gimnazije na Malom Inostu u Banjaluci. Takođe je usvojen novi Statut Savjeta učenika, koji je predvidio novu strukturu rukovodstva Savjeta (predsjednik + 4 potpredsjednika + sekretar), kao i po dva predstavnika u SU iz svakog odjeljenja.

 Savjet je u maju u saradnji s profesorima fizičkog vaspitanja organizovao školska sportska takmičenja u fudbalu i atletici. Redovni izbori za rukovodstvo Savjeta učenika su održani prve sedmice maja na kojem je izabrano novo rukovodstvo SU: Miloš Milovanović (predsjednik), Tamara Pušić (potpredsjednik iz 3. razreda), Maja Prosan (potpredsjednik iz 2. razreda), Lela Draganić (potpredsjednik iz 1. razreda) i Suzana Savinović (sekretar SU). Nakon toga je postavljena nova oglasna ploča SU u holu škole, izrađen web-site Savjeta učenika Gimnazije, a i dogovoren prostor u školskim novinama koji će ubuduće biti posvećen aktivnostima Savjeta učenika. Učenici su informisani o Pravilniku o ocenjivanju, koji je u cjelini postavljen na oglasnoj ploči i web stranici škole. Uspješno je organizovana i posjeta učenika Druge kragujevačke gimnazije.

Tokom cijele godine je vršeno praćenje izostanaka učenika, što se pogotovo pred kraj školske godine pokazalo kao malo efikasno, te je predviđeno da se praćenje izostanaka od strane SU sljedeće godine ili ukine ili promijeni način skupljanja izostanaka i informisanja učenika i profesora o tome.

 

Problemi u radu, saradnja s upravom škole i ciljevi SU

 

Vjerovatno najveći problem s kojim se Savjet učenika suočavao u svom radu ove godine je bila mala zainteresovanost učenika za rad Savjeta i osjećaj kod učenika da je rad Savjeta neefikasan i neuticajan. S intenzivnijim radom na riješavanju tog problema se krenulo u aprilu i maju i to će biti najveći zadatak rukovodstva SU sljedeće školske godine. Još jedan problem je to što Savjet učenika nema na raspolaganju prostoriju namijenjenu isključivo Savjetu učenika, kao ni kompjuter kojim bi se Savjet učenika mogao služiti.

Saradnja s upravom škole je bila na dobrom nivou. Cilj nam je da sljedeće školske godine dodatno poboljšamo saradnju s direktorom škole i profesorima, a ostvarimo saradnju i sa Školskim odborom.

Glavni ciljevi SU za sljedeću godine su popularizacija SU među učenicima kroz veću efikasnost rada SU, promovisanje vannastavnih aktivnosti i informisanje o profesionalnoj orijentaciji tokom cijele godine i veće učestvovanje Savjeta učenika u pripremi ekskurzija učenika. Pored toga su planirane nove kulturno-umjetničke manifestacije u školi (Sedmica kulture u Gimnaziji) i redovno održavanje sportskih takmičenja.

 

Sjednice

Pravilnik o ocjenjivanju

Studiranje u inostranstvu

Linkovi

Izostanci